Languages

Уеб ГИС за възобновяеми енергийни източници

Проект:

Картографиране на търсенето на енергия, доставка и потенциал за подобряване на местния енергиен микс в община Костинброд

Клиент:

Община Костинброд, Асоциация ВИВА ПАУТАЛИЯ

Описание:

Дебютът на Битмап в интернет-базираните ГИС е проектът ЕНЕРПЛАН. В него е заложена Уеб ГИС технологията, за да се картира пространственото разпределение на потреблението на енергия в община Костинброд и да се направи серия от пространствени анализи за изчисляване на възможностите за производство на енергия от възобновяеми източници на територията на Общината. От създадената ГИС може да се направи справка какво е електрическото потребление на всяка сграда в община Костинброд и какъв е потенциалът за собствено производство на енергия от възобновяеми източници - вятър и слънце!

Същия проект изпълнихме и за съседната на Костинброд сръбска община Димитровград по програмата за трансгранично сътрудничество ИПП България-Сърбия.

Интернет базираната ГИС на възобновяемите енергийни източници може да разгледате на адрес: http://bitmap-bulgaria.com:1111/enerplan/

 

 Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ