Languages

Уеб базирана ГИС с интеграция на ERP система на ПП „Странджа“

Проект:

Изграждане на цялостна система за електронно представяне и подпомагане на дейности на ДПП „Странджа” с хардуерно и софтуерно обезпечаване

Клиент:

Дирекция Природен парк „Странджа“

Описание:

Битмап изгради web-базирана ГИС с интегрирана ERP (Enterprise Resource Planning) система за нуждите на Дирекция ПП „Странджа“. Тя обединява интерактивна карта с информация за посетители и система за служителите на дирекцията.

Нашият екип от експерти събра данни от МОСВ, БФБ и други организации и създаде единна база данни, която да интегрира в интернет базираната ГИС на ПП „Странджа“. Различните аналитични функционалности, възможности за редакция и визуализация на данните в уеб базираната система подпомага работата на експертите и служителите в Дирекция ПП „Странджа“. Интеграцията с ERP улеснява и подобрява ефективността в работата на експертите на дирекцията.

Същевременно богатите възможности на интерактивната карта и информацията в нея са добър пътеводител за всеки посетител на парка.

Екипът на Битмап създаде безплатно мобилно приложение за Android и iOS. То съдържа всичко необходимо, за да се планира добре всяко пътешествие – туристически маршрути, места за нощуване, забележителности и др. Приложението има вградена GPS карта, с която да проследите маршрута си и да откриете най-близките до вас забележителности. Приложението не изисква никакъв допълнителен мобилен трафик и работи изцяло офлайн.

Интернет-базираната ГИС на ПП "Странджа" може да разгледате на: http://gis.office.strandja.bg/strandja/

 

 

 
Кохезионен фонд

 

Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа””
Oперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”, договор  № DIR-5113326-С-004