Languages

Създаване на регистър на почвите за нуждите на Европейската комисия

Проект:

Описание на полигоните и почвените профили на пунктовете от мониторинговата мрежа по I ниво за оценка на качеството на почвите

Клиент:

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Описание:

В тясно сътрудничество с Института по почвознание „Никола Пушкаров“ – гр. София реализирахме първия си екологичен проект от национално ниво. Извършихме теренни изследвания на почвените профили на всички 400 пункта от мониторинговата мрежа на страната и след провеждането на редица лабораторни анализи и квалификации на почвените профили, създадохме първата пространствена база данни - регистър на почвите в България във вид на електронни формуляри, които бяха директно включени в базата данни за почвите в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и бяха докладвани като официална карта на почвите в Европейската комисия през 2014.