Languages

Разработване на 3D ГИС модели на градове за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)

Проект:

Доставка на цифрови данни за градовете Видин, Враца и Монтана

Клиент:

Комисия за регулиране на съобщенията

Описание:

За нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията екипът от специалисти на Битмап изготви и достави географски цифрови данни за градовете Видин, Враца и Монтана със следните характеристики: 3D растерни слоеве – модел на релефа с точност 1:5000 и Clutter модел, включващ информация за височините на сградите, както и 2D векторни слоеве: улици, квартали, сгради, жп линии и др.