Languages

Пространствени 2D и 3D анализи

Влиянието на пространственото местоположение на обектите върху състоянието или развитието на даден феномен е това, което отличава ГИС от графичните CAD/CAM системи или тези за визуализация. Тази технология дава отговори на въпроса "Защо", а не само на въпросите "Какво" и "Къде" и затова е толкова вълнуваща.

В почти всички проекти сме използвали възможностите на ГИС за пространсвени анализи. Прилагаме различни техники за пространствена интерполация, буфериране, триизмерно определяне на видимост, клъстерен анализ, определяне на гъстота на разпределение, топология на обекти и взаимни пространствени зависимости чрез определяне на принадлежност към множества и т.н.

Именно заради качеството на пространствените анализи в 2D и 3D среда сме предпочитан партньор, когато нашите клиенти имат нужда от отговори на въпроси, а не само от картографски услуги.

​Предлагаме и триизмерни симулации - полет над обекти по зададен маршрут, симулация на градска и извънградска среда, моделиране на наводнения и пожари, времеви анализи и симулации и много други.

Проекти: