Languages

Оценка и анализ на картата на възстановената собственост (КВС) с цел миграция към кадастрална карта

Проект:

Оценка на картата на възстановената собственост (КВС) с цел създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), основа на единна система за поддържането на кадастралните данни и предоставяне на услуги от тях

Клиент:

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)

Описание:

Нашата фирма беше избрана да направи оценка на картата на възстановената собственост (КВС) на Северен централен район на планиране (включващ областите Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра) и Североизточен район на планиране (включващ областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище). Направихме тази оценка, за да се определи в каква степен КВС може да послужи за преобразуването й директно в кадастрална карта и регистри (ККР) и къде е необходимо да бъдат извършени корекции. Бяха обработени и анализирани общо над 1100 землища с площ над 2 474 824 ха. В резултат на анализа се определи какво е качеството на КВС за землищата без кадастрална карта и какъв подход и процедура следва да се изберат за изработването на такава.