Languages

Карти на заплахата от наводнения по Черноморието

Проект:

Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите в риск от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите

Клиент:

Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна

Описание:

Проектът беше изпълнен успешно от голям консорциум от фирми, специализирани в различни области. Като част от консорциума Битмап създаде над 15000 тематични карти на районите от Черноморската басейнова дирекция, които са под заплаха и в риск от наводнения. Тези карти станаха част от плана за управление на речните басейни на територията на басейновата дирекция и вече са официален документ, на чиято база общините правят планирането на мерките за защита от наводнения, а застрахователите оценяват застрахователната стойност на сгради, население и инфраструктура по Черноморието.

 

 
Кохезионен фонд