Languages

Интеграция на ГИС технологията във висшето образование

Проект:

Актуализация на учебните програми за специалностите във факултет "Екология и ландшафтна архитектура"

Клиент:

Лесотехнически университет - гр. София

Описание:

Битмап заедно с Факултет „Екология и ландшафтна архитектура“ към Лесотехнически университет – гр. София и редица други общински фирми и институции, сред които „Областна администрация на Софийска област“, „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, Държавен културен институт „Културен център „Двореца“ – гр. Балчик, „Булекопак“ АД и „Озеленяване“ ЕАД реализираха проект, чиято основна цел беше да се актуализират така настоящите учебни програми на студентите, че завършвайки своята специалност, те да бъдат максимално подготвени за работата си като експерти. Бяха проведени множество семинари и презентации пред студентите, както и кратки стажове в офиса на Битмап, което им даде възможност да се запознаят до голяма степен с реалната работна обстановка във фирмата и в частния сектор въобще.

От 2014 г. Битмап България е официален партньор на Лесотехнически университет – гр. София с основната цел да се подобри качеството на обучението във висшето образование в съответствие с нуждите на бизнеса.

 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестираме във вашето бъдеще!