Languages

ГИС на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)

Проект:

Консултантски услуги в областта на ГИС за целите на създаване на ИПГВР на гр. Златоград

Клиент:

Община Златоград, Интеладвайзърс ЕООД

Описание:

Участвахме в реализацията на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Златоград като осигурихме консултации в областта на ГИС през целия период на разработване на плана от фирма Интеладвайзърс, направихме пространсвена база данни с обекти на интерес, база данни за проектите, осъществявани на територията на града, широкоформатни тематични карти на ИПГВР на гр. Златоград и др.

 

Оперативна програма
"Регионално развитие" 2007-2013