Languages

ГИС на защитените територии

Проект:

Разработване на ГИС и дигитален моден на план за управление на защитените територии за опазване на дивите птицици BG0002099 "Кочериново" и BG0002101 "Мещица"

Клиент:

Регионална Инспекция на околната среда и водите - гр.Перник (РИОСВ)

Описание:

През 2014 Битмап изготви и интегрира работния процес на защитените територии, както и ГИС планове за управление на защитените теротирии в Перник. Заедно с информационната система бяха разработени и напечатани лимитиран брой от тематични карти за двете защитени местности - BG0002101 "Мещица" и BG0002099 "Кочериново". Фирмата проведе обучение на служителите в защитените териории и взе активно участие в отворената дискусия за окончателното приемане на плановете за управление.

 

Кохезионен фонд