Languages

ГИС за управление на фоброоптична мрежа

Проект:

Разработване и внедряване на Географска Информационна Система (ГИС) за управление на фиброоптичната мрежа за пренос на данни

Клиент:

ЗУУМ ООД, гр. Перник

Описание:

Интернет доставчикът ЗУУМ имаше нужда от създаването на модел на фиброоптичната си мрежа в ГИС среда, с интеграция на цифров модел на районите с покритие и опериране с цел по-добро, лесно и качествено управление, поддръжка и развитие на мрежата. Дотогава всички данни се съхраняваха само на хартия или в краен случай в цифров вид като множество чертежи в CAD среда, комбинирани с таблици. Коригирахме това и заедно с подробния ГИС, разработихме ГИС софтуер с редица функционалности за управление на мрежата и нейните компоненти (над 100 различни типа обекти), което позволи на клиента да следи и управлява всички процеси, свързани с услугата.