Languages

ГИС за околна среда

По-голямата част от екипа на Битмап са ГИС инженери и дипломирани магистри в областта на екологията и опазването на околната среда. Тяхната професионална квалификация и опит в областта на географските информационни системи прави фирмата лидер в разработването и интегрирането на ГИС в областта на управлението и мониторинга на околната среда. За последните години сме изпълнили няколко национално значими проекта именно в тази област, какъвто е например пространствения регистър на почвите в България, който Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) ни възложи за целите на Дирекцията по земеделие и храни на Европейската комисия.

Проекти: