Languages

Геопространствени модели

Геопространствените модели са основата на Географските информационни системи. За да може тази технология да работи в полза на хората, тя се нуждае от качествени и правилно структурирани данни. А да се направи добър ГИС модел не е проста работа - проектиране и създаване на структурата на слоевете, атрибутно проектиране, създаване на данни, валидация и пространствена топология, качествен контрол и оценка на оперативната съвместимост - все неща от които разбираме и правим добре!

Битмап  има разработени различни високоточни и подробни модели за територията на България. Много често самите ни клиенти не разполагат с качествена опорна информация и разчитат на нас да интегрираме в техните ГИС тези данни. 

Моделите за странта, които имаме и предлагаме са:

 • Административни граници - граници на населени места, землища, общини, области и държавна граница. Специално за нуждите на градоустройството и планирането на градската среда имаме и модел на урбанизираните територии с точни и актуални граници на териториите, заети със сгради;

 • Цифров модел на релефа - DEM модел, хоризонтали, коти и специални образувания, релефни модели, интегрирани с локални LIDAR заснемания, вертикални планировки и много други. Поддържаме и интеграция на геодезически заснемания в DEM модели - мостове, диги, насипи и изкопи, пътни участъци и кръстовища и много други;

 • Почвена информация - почвени профили и почвено разпространение - типове и различия, почвени карти, интегрирани и геореферирани физикохимични и биологични анализи на почвени проби и други;

 • Геология и геоморфология - геоложки групи и образувания, линейни разломни структури и други;

 • Повърхностни и подземни води - извори, реки, езера, язовири и водоеми, подземни водни тела и хидрогеология;

 • Пътна мрежа - притежаваме дигитализирани по ортофотокарти отлични 2D и 3D модели на цялата пътна мрежа в странта - както на републиканската, така и на локалните пътища, улиците и специалните обекти (алеи, площади и маршрути). Целият модел е с всички атрибути на пътищата, които са необходими за съставянето на транспортни модели и анализи - като, например линейно рефериране и километрични отстояния;

 • ГИС на населените места - квартали, карета, улици, сгради (функционално предназначение, етажност, подземни нива и др.), административни адреси, надземни и подземни проводи, тротоари, шахти, канали, специални обекти, улици и оси на улици, улично осветление и други;

 • База данни "Население" - модел на населението по градове и села, привързано пространствено, с разпределение по пол и възраст;

 • Защитени територии - граници на национални и природни паркове, защитени местности и  природни забележителности, зони по НАТУРА 2000;

 • Биоразнообразие - гори и земи с висока природна стойност, разпространение на редки и защитени видове, чувствителни зони, влажни зони и зони с висока степен на консервационна значимост, както и много други;

 • Климат и климатични измервания - през 2015 разработихме може би първия за България ГИС модел на климатичните зони, с интегрирани многогодишните измервания от над 200 климатични станции в цялата страна и данни за всички основни групи климатични показатели - температура на въздуха и почвата, валежи, слънце и вятър.

Проекти: